• Sri Balaganapati Dhyanam
• Sri Tarunaganapati Dhyanam
• Sri Bhaktaganapati Dhyanam
• Sri Veeraganapati Dhyanam
• Sri Shaktiganapati Dhyanam
• Sri Dwijaganapati Dhyanam
• Sri Sidhaganapati Dhyanam
• Sri Vighnaganapati Dhyanam
• Sri Kshipraganapati Dhyanam
• Sri Herabaganapati Dhyanam
• Sri Lakshmiganapati Dhyanam
• Sri Mahaganapati Dhyanam
• Sri Vijayaganapati Dhyanam
• Sri Nrittaganapati Dhyanam
• Sri Ekaksharaganapati Dhyanam
• Sri Tryakshaganapati Dhyanam
• Sri Kshipraprasadaganapati Dhyanam
• Sri Haridraganapati Dhyanam
• Sri Ekadantaganapati Dhyanam
• Sri Srishtiganapati Dhyanam
• Sri Uddandaganapati Dhyanam
• Sri Rinamochakaganapati Dhyanam
• Sri Dhundhiganapati Dhyanam
• Sri Dwimukhaganapati Dhyanam
• Sri Trimukhaganapati Dhyanam
• Sri Simhaganapati Dhyanam
• Sri Yogaganapati Dhyanam
• Sri Durgaganapati Dhyanam
• Sri Sankataharaganapati Dhyanam
• Sri Ganesha Hridayam
• Sri Gakaraganapati
• Sahasranamavali
• Sri Ganesha Gita
• Dhyanasindhu
• Swarna Kosha
• Shakti Sanchana
• Aradhana
• Namamrita
• Bavatarini
• Sri Navagraha Dhyanam
• Sri Ashtalakshmi Upasana
• Sri Saptarshi Dhyanam
• Nirguna
• Shanti Bindu
• Swatma Prakashika
• Sadhana
• Adi Shakti Kundalini
• Sri Lakshmi Hridayam
• Durga

Sanskrit Advisor - Professor M.A. Lakshmi Thathachar